Biểu phí dịch vụ

STT Loại dịch vụ Mức phí
I. Giao dich chứng khoán qua sàn  
1 Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 0,15% – 0,50%
2 Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng lý giao dịch (Upcom) trong trường hợp bán (thoái) phần vốn của nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước qua hệ thống giao dịch của SGDCK 0,05%
3 Giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ niêm yết tại các sở trong trường hợp bán (thoái) phần
vốn của nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước qua hệ thống giao dịch SHDCK
0.06%
II. Các dịch vụ khác  
1 – Mở tài khoản Miễn phí
2 – Lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
– Lưu ký trái phiếu 0,2 đồng/trái phiếu/tháng
Biểu phí dịch vụ
Biểu phí dịch vụ
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store