Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh - Smart Saving and Investing

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư

Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư là giải pháp đầu tư do TKSIC xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tài chính phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu, dành cho từng Nhà đầu tư theo một mục tiêu đầu tư cụ thể.

Hoạt động quản lý danh mục đầu tư cung cấp cho Nhà đầu tư được thực hiện thông qua cơ chế hợp đồng quản lý đầu tư với các phương án phân bổ tài sản đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư, hạn chế đầu tư, rủi ro và mức lợi nhuận kỳ vọng của Nhà đầu tư.

Với Ưu Điểm:

  • Danh mục tài sản của Nhà đầu tư được quản lý tách biệt.
  • Cơ cấu danh mục đầu tư được xây dựng hợp lý, phù hợp yêu cầu đầu tư, mức rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của Nhà đầu tư.
  • Thông tin đầu tư mang tính bảo mật cao.
Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư
Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư

Mobile App

COMING SOON

Chúng tôi chuẩn bị ra mắt App MyTKSIC để giúp các bạn đầu
tư dễ dàng hơn. Hãy theo dõi chúng tôi nhé.

store google