tksic CÁC NHÓM CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG CHỨNG KHOÁN (phần 2) | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Kiến thức đầu tư

CÁC NHÓM CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG CHỨNG KHOÁN (phần 2)

14/11/2022 09:13:16

Trong phần trước, TKSIC đã đưa ra 3 nhóm chỉ số tài chính chủ yếu trong chứng khoán. Đây đều là những chỉ số quan trọng giúp bạn “biết người biết ta” để tối đa hóa lợi nhuận khi đầu tư. Trong bài viết nãy, hãy cùng TKSIC tìm hiểu những nhóm chỉ số không kém phần quan trọng nhé:

  1. Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

Nhóm này gồm 4 loại tỷ suất

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)

Chỉ số này thể hiện doanh nghiệp thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế khi tạo ra 1 đồng doanh thu thuần.

Tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh, chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.

– Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (BEP)

Tỷ suất này phản ánh khả năng sinh lời của tài sản, không tính đến nguồn gốc hình thành lên tài sản và thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra tỷ suất này giúp đánh giá mối quan hệ giữa lãi suất vay vốn, việc sử dụng vốn vay tác động như thế nào đến tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp.

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)

Hệ số này phản ánh 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Đây là một chỉ tiêu được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất bởi nó thể hiện mức lợi nhuận sau thuế thu được trên mỗi 1 đồng vốn chủ bỏ ra trong kỳ.

Chỉ số này phản ánh tổng hợp các khía cạnh về trình độ quản trị tài chính, trình độ quản trị chi phí, trình độ quản trị tài sản, trình độ quản trị nguồn vốn của doanh nghiêp.

  1. Nhóm chỉ số phân phối lợi nhuận

Nhóm này bao gồm các hệ số về cổ tức:

– Thu nhập một cổ phần thường (EPS)

Chỉ tiêu này phản ánh lợi nhuận sau thuế 1 cổ phần thường thu được trong năm.

– Hệ số chi trả cổ tức

Ý nghĩa của hệ số này: Doanh nghiệp dành ra bao nhiêu phần trăm (%) thu nhập để trả cổ tức cho cổ đông?

– Tỷ suất cổ tức

Tỷ suất cổ tức cho biết nhà đầu tư có thể thu về bao nhiêu cổ tức khi bỏ ra 1 đồng đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường.

  1. Nhóm chỉ số giá thị trường

Nhóm 6 có 2 hệ số phản ảnh giá trị trường như sau:

– Hệ số giá trên thu nhập (P/E)

Ý nghĩa: Nhà đầu tư hay thị trường sẵn sàng trả bao nhiêu để đổi lấy 1 đồng thu nhập hiện tại của doanh nghiệp.

– Hệ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách

Ý nghĩa: Phản ánh mối quan hệ giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách một cổ phần của doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Như vậy, TKSIC đã giới thiệu 6 nhóm chỉ số tài chính chủ yếu trong chứng khoán. Hi vọng bạn đã có thêm hiểu biết và có thể tự tin quyết định khi đầu tư hơn. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức về đầu tư nhé!

Tin tức thị trường