tksic AI TKSIC VIP | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

CÁC SẢN PHẨM AI TKSIC VIP

AI TKSIC VIP
Tester
*Lợi nhuận kỳ vọng:
1-2%/tháng*
Bảo hành: 50%
Thời hạn: 1 tháng
Phí 1%
AI Standard
1-3%/Tháng*
>127.500.000 VNĐ
Bảo hành: 100%
Thời hạn: 1 tháng
Phí 1%
Mở tài khoản
AI PRO
*Lợi nhuận kỳ vọng:
3-5%/Tháng*
>255.000.000 VNĐ
Bảo hành: 100%
Thời hạn: 2 tháng
Phí 1%
Mở tài khoản
AI Vip
*Lợi nhuận kỳ vọng:
4-6%/Tháng*
>637.500.000 VND
Bảo hành: 100%
Thời hạn: 2 tháng
Phí 1%
Mở tài khoản